اسبهای مسابقه

لیست اسبهای مسابقه ثبت شده در سامانه جامع فدراسیون قابل مشاهده است. از کادر جستجو اسب مورد نظر خود را براساس نام فارسی، انگلیسی، میکروچیپ یا شماره پاسپورت جستجو نمایید. ویا اسب ثبت نشده خود را ثبت نمایید.

افزودن اسب
Drag a column header and drop it here to group by that column
المه528210000777017اخته1384/12/03کی.دابلیو.پی.ان - KWPNنیله Grayهلندتهران  جزئیات
آوانسه528210000805347مادیان1384/11/05کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانآزمون جزئیات
ب رایت528210000818006مادیان1385/04/17کی.دابلیو.پی.ان - KWPNنیله Grayهلندتهرانسیاهپوش جزئیات
بومیلا528210000823199مادیان1384/12/16داچ وارم بلاد - Dutch Warmbloodقره کهر Dark Bayهلندتهرانبام جزئیات
وودینا528210000833568مادیان1382/03/05کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانپارسه جزئیات
باکارت528210000833868مادیان1385/03/10کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانبام جزئیات
بنته528210000838539مادیان1385/03/06کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکرنگ Chestnutهلندتهرانحبیبی جزئیات
بلاجیو528210000843432اخته1385/01/25کی.دابلیو.پی.ان - KWPNنیله Grayهلندتهرانشهید رفیعی جزئیات
بلک برن روور528210000847065اخته1385/04/15کی.دابلیو.پی.ان - KWPNنیله Grayهلندتهرانشهداء جزئیات
بی ام پرسد528210000847450مادیان1385/01/12کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهراننزاجا جزئیات
اسنوبال528210000848148اخته1385/04/09کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهران  جزئیات
بیریس بِن528210000849573اخته1385/02/30کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهران  جزئیات
ویندی رز528210000851463مادیان1382/03/30کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانبام جزئیات
وینر528210000866783اخته1382/02/19کی.دابلیو.پی.ان - KWPNقره کهر Dark Bayهلندتهرانبام جزئیات
کاروسیندا آر528210000886063مادیان1386/01/12کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانشهید رفیعی جزئیات
تو آندو وَن دِ ویو لوی528210000887759اخته1386/06/01کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانحبیبی جزئیات
زئوس528210000889072مادیان1385/03/10سلفرانس - Selle Françaisقره کهر Dark Bayهلندتهراندراگون جزئیات
کلدپلی528210000895195نریان1382/11/10اولندنبرگ - Oldenburgکهر Bayآلمانتهرانشهداء جزئیات
دیوت528210000924897مادیان1387/07/01کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayآلمانتهرانسمند جزئیات
وینزور528210000937685اخته1382/02/22کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانالغدیر جزئیات
ویلن نوی وه528210000954233اخته1381/01/03کی.دابلیو.پی.ان - KWPNنیله Grayهلندتهرانشهدای گمنام جزئیات
گود بوی528210000956153اخته1389/02/12کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayایرانتهرانکمرد جزئیات
کانتورنا زد528210000956154مادیان1386/03/08زد - Zangersheideنیله Grayبلژیکتهرانکمرد جزئیات
کلازین528210000960210مادیان1386/02/23کی.دابلیو.پی.ان - KWPNقره کهر Dark Bayهلندتهراننزاجا جزئیات
بروکسل528210000960614اخته2006/11/05بلژین وارم بلاد - Belgian Warmbloodکهر Bayبلژیکاصفهانایران زمین جزئیات
201 - 225 of 465 items