اسبهای مسابقه

لیست اسبهای مسابقه ثبت شده در سامانه جامع فدراسیون قابل مشاهده است. از کادر جستجو اسب مورد نظر خود را براساس نام فارسی، انگلیسی، میکروچیپ یا شماره پاسپورت جستجو نمایید. ویا اسب ثبت نشده خود را ثبت نمایید.

افزودن اسب
Drag a column header and drop it here to group by that column
اوجانا زد528210002002443مادیان1386/01/09زد - Zangersheideنیله Grayهلندتهرانالوند جزئیات
آتینا زد967000009155520مادیان1390/03/08زد - Zangersheideکرنگ Chestnutبلژیکتهرانالغدیر جزئیات
جاینت528210002345473اخته1388/07/30زد - Zangersheideکهر Bayآلمانتهرانرخش صبا جزئیات
جوی فور لایف زد528210002941951مادیان1388/10/22زد - Zangersheideکهر Bayهلندتهرانبام جزئیات
گلد من زد111222333444555نریان1392/02/03زد - Zangersheideکرنگ Chestnutایرانتهران  جزئیات
کویین زد111111121194353مادیان1396/01/31زد - Zangersheideکهر Bayآلمانتهراننزاجا جزئیات
گویا دو کسکه زد528210002852229مادیان1386/02/13زد - Zangersheideنیله Grayهلندتهرانابرش جزئیات
هریسون زد528246001079742اخته1390/05/13زد - Zangersheideکهر Bayهلندتهرانآزمون جزئیات
كِلییر واندِر زِد528246001045767مادیان1386/12/07زد - Zangersheideنیله Grayآلمانهمدانآفرینش جزئیات
دیوا زد528210002269393مادیان1388/05/21زد - Zangersheideکهر Bayبلژیکتهران  جزئیات
سنتوریا بی زد981100000502509مادیان1381/03/11زد - Zangersheideکهر Bayبلژیکتهرانجم جزئیات
بلکی528210002593636مادیان1386/03/30زد - Zangersheideسیاه Blackهلندتهرانیوکابد جزئیات
کوایت اسپشیال زد528210002741523اخته1387/01/18زد - Zangersheideکهر Bayهلندتهرانشهید رفیعی جزئیات
کاترین زد967000009076500مادیان1389/02/20زد - Zangersheideکهر Bayهلندتهرانپارسه جزئیات
کنزو250259600102450اخته1383/01/26سلفرانس - Selle Françaisکرنگ Chestnutفرانسهتهرانآزمون جزئیات
کوئیناسیتی 585154000019450مادیان1390/12/15سلفرانس - Selle Françaisکهر Bayایرانتهرانشهداء جزئیات
بالو528210000965667مادیان1381/12/21سلفرانس - Selle Françaisکرنگ Chestnutهلندتهرانالوند جزئیات
ویوا دکویینتا250259701003601مادیان1388/02/04سلفرانس - Selle Françaisکهر Bayفرانسهتهرانچیتگر جزئیات
تائو250259500001282اخته1386/03/06سلفرانس - Selle Françaisکهر Bayفرانسهتهرانبام جزئیات
بنان زد981300002264652نریان1385/04/06سلفرانس - Selle Françaisکرنگ Chestnutفرانسهتهرانپارسه جزئیات
زئوس528210000889072مادیان1385/03/10سلفرانس - Selle Françaisقره کهر Dark Bayهلندتهراندراگون جزئیات
تورگال دو ویرتون981100000182203اخته1386/02/31سلفرانس - Selle Françaisکرنگ Chestnutفرانسهتهرانیوکابد جزئیات
تونیکس250259700285949نریان1386/01/03سلفرانس - Selle Françaisقره کهر Dark Bayبلژیکتهرانیوکابد جزئیات
ژوپیتر985170002981187نریان1391/03/07سلفرانس - Selle Françaisقره کهر Dark Bayایرانهمدانآفرینش جزئیات
آیرون میدن752098100531328مادیان1390/04/09سوئیدیش وارم بلاد - Swedish Warmbloodقره کهر Dark Bayسوئدتهرانبام جزئیات
201 - 225 of 465 items