اسبهای مسابقه

لیست اسبهای مسابقه ثبت شده در سامانه جامع فدراسیون قابل مشاهده است. از کادر جستجو اسب مورد نظر خود را براساس نام فارسی، انگلیسی، میکروچیپ یا شماره پاسپورت جستجو نمایید. ویا اسب ثبت نشده خود را ثبت نمایید.

افزودن اسب
Drag a column header and drop it here to group by that column
وولی ول528210000575241اخته1382/02/01کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانآزمون جزئیات
والیس528210000587982مادیان1382/03/29کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانپارسه جزئیات
ویونا528210000625787مادیان1382/03/11کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانآزمون جزئیات
آمزس528210000630542نریان1384/02/20کی.دابلیو.پی.ان - KWPNقره کهر Dark Bayهلندتهرانیوکابد جزئیات
وداکترو528210000646144مادیان1381/03/01کی.دابلیو.پی.ان - KWPNقره کهر Dark Bayهلندخراسان رضوی فرشید جزئیات
زافیرا528210000649270مادیان1383/02/29کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانیوکابد جزئیات
اِکسِلِنت528210000676638اخته1383/12/30کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکرنگ Chestnutهلندتهرانشهداء جزئیات
ابونس528210000700171مادیان1384/02/12داچ وارم بلاد - Dutch Warmbloodکهر Bayهلندتهرانبام جزئیات
اماداوس528210000701020اخته1384/02/24کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکرنگ Chestnutهلندتهرانبنیاد امام خمینی جزئیات
آلبردینا528210000705572مادیان1384/01/23کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکرنگ Chestnutهلندتهرانشهید رفیعی جزئیات
آنیکو528210000705585مادیان1384/01/18کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهراننزاجا جزئیات
ویسپر528210000716126نریان1382/03/06کی.دابلیو.پی.ان - KWPNنیله Grayهلندتهرانشهید رفیعی جزئیات
انووا528210000731217مادیان1384/04/08کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانابرش جزئیات
الکساندر528210000731624نریان1384/04/05کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانالغدیر جزئیات
آلورس528210000738828مادیان1384/06/16کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهران  جزئیات
مانیا528210000744765مادیان1380/03/04دوخون - Mixedکهر Bayهلنداصفهانایران توسعه جزئیات
اپریشن وی دی ال528210000744852اخته1384/03/30کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانشهداء جزئیات
انیت528210000753686مادیان1384/04/12کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهران  جزئیات
آفن528210000754597اخته1384/01/12کی.دابلیو.پی.ان - KWPNقره کهر Dark Bayهلندقمماهان جزئیات
آسنا528210000756326مادیان1384/01/08کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهران  جزئیات
مشکی528210000759068مادیان1385/02/11کی.دابلیو.پی.ان - KWPNقره کهر Dark Bayهلندتهرانبام جزئیات
آلکازار528210000759585اخته1384/03/01کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانبام جزئیات
فیلیپر دبلیو528210000766124اخته1384/01/29بلژین وارم بلاد - Belgian Warmbloodکرنگ Chestnutهلندتهرانآزمون جزئیات
بیوتا528210000768650مادیان1385/03/18کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانبنیاد امام خمینی جزئیات
واکی کی528210000771686مادیان1382/03/23کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانبام جزئیات
176 - 200 of 465 items