اسبهای مسابقه

لیست اسبهای مسابقه ثبت شده در سامانه جامع فدراسیون قابل مشاهده است. از کادر جستجو اسب مورد نظر خود را براساس نام فارسی، انگلیسی، میکروچیپ یا شماره پاسپورت جستجو نمایید. ویا اسب ثبت نشده خود را ثبت نمایید.

افزودن اسب
Drag a column header and drop it here to group by that column
شایان985100010440858اخته1384/02/25دوخون - Mixedکرنگ Chestnutایرانخراسان رضوی   جزئیات
ایگل364099600002867اخته1390/01/02دوخون - Mixedکهر Bayایرانتهرانالغدیر جزئیات
بیچ 985170003069900مادیان1387/01/01دوخون - Mixedکهر Bayایرانتهرانتوسن جزئیات
نیک985170002926819اخته1389/06/01دوخون - Mixedکهر Bayایرانقزویناسپریس جزئیات
طائر956000008454575نریان1392/01/05دوخون - Mixedکهر Bayایرانخراسان رضوی   جزئیات
ارمیتاژ985154000033221اخته1386/12/15دوخون - Mixedکهر Bayایرانتهرانشهداء جزئیات
تکش985154000035083مادیان1386/11/30دوخون - Mixedکهر Bayایرانهمداناکباتان جزئیات
مانیا528210000744765مادیان1380/03/04دوخون - Mixedکهر Bayهلنداصفهانایران توسعه جزئیات
والنتینو985170002189798اخته1390/06/06دوخون - Mixedکرنگ Chestnutایرانفارس  جزئیات
ابتین276020000378539اخته1379/04/18دوخون - Mixedکرنگ Chestnutایرانخراسان رضوی ارشاد جزئیات
سلین985154000035283مادیان1387/10/06دوخون - Mixedکهر Bayایرانتهران  جزئیات
تورنادو985451000032264نریان1389/11/05دوخون - Mixedکرنگ Chestnutایرانکرماناروندان جزئیات
آهنگ985170002974120مادیان1385/01/01دوخون - Mixedنیله Grayایرانتهرانپارسه جزئیات
تله پاتی956000003249611مادیان1388/01/01دوخون - Mixedکهر Bayایرانتهرانپارسه جزئیات
کنتس985100010314831مادیان1383/01/01دوخون - Mixedکهر Bayایرانتهرانیوکابد جزئیات
بای بای985170001086811نریان1391/01/01دوخون - Mixedکهر Bayایرانگلستانآریاسب جزئیات
هلیوس???????????????نریان1392/02/06دوخون - Mixedکهر Bayایرانکردستان  جزئیات
زیبای گنبد364099600001910مادیان1394/01/20دوخون - Mixedکهر Bayایرانگلستان  جزئیات
کاپو چینو985111000607432نریان1396/01/17دوخون - Mixedکهر Bayایرانخراسان رضوی   جزئیات
ایپک985111000607106مادیان1394/01/20دوخون - Mixedکهر Bayایرانخراسان رضوی   جزئیات
ستیلا364099600000008مادیان1393/01/01دوخون - Mixedکهر Bayایرانگلستان  جزئیات
کلویز زد999999988888887نریان1390/02/28زد - Zangersheideکهر Bayبلژیکتهرانشهداء جزئیات
کلویز زد666666677777777نریان1390/02/28زد - Zangersheideکهر Bayبلژیکتهرانشهداء جزئیات
آلونا زد111111290727411مادیان1389/10/11زد - Zangersheideکهر Bayبلژیکتهرانشهداء جزئیات
کانتورنا زد528210000956154مادیان1386/03/08زد - Zangersheideنیله Grayبلژیکتهرانکمرد جزئیات
176 - 200 of 479 items