اسبهای مسابقه

لیست اسبهای مسابقه ثبت شده در سامانه جامع فدراسیون قابل مشاهده است. از کادر جستجو اسب مورد نظر خود را براساس نام فارسی، انگلیسی، میکروچیپ یا شماره پاسپورت جستجو نمایید. ویا اسب ثبت نشده خود را ثبت نمایید.

افزودن اسب
Drag a column header and drop it here to group by that column
گلاویژمارال364099600003192مادیان1395/01/17ترکمن - Turkmanکهر Bayایرانخراسان رضوی تابران طوس جزئیات
آلاله985154000011644مادیان1389/02/14ترکمن - Turkmanکهر Bayایرانتهرانتوسن جزئیات
آی گل نکونام985170003013377مادیان1389/02/14ترکمن - Turkmanکهر Bayایرانتهرانتوسن جزئیات
میشا985170002978025مادیان1385/02/14ترکمن - Turkmanنیله Grayایرانتهرانتوسن جزئیات
آرشام یوسف364099600003128نریان1393/01/21ترکمن - Turkmanکهر Bayایرانخراسان شمالی  جزئیات
دومان یوسف985111000609625نریان1392/10/05ترکمن - Turkmanقره کهر Dark Bayایرانخراسان شمالی  جزئیات
سوگل ارشیدا364030600001207مادیان1395/01/01ترکمن - Turkmanسیاه Blackایرانگلستان  جزئیات
بایسان985170003027671نریان1391/02/03ترکمن - Turkmanنیله Grayایرانهمدان  جزئیات
گشین364099600001975مادیان1391/06/05ترکمن - Turkmanنیله Grayایرانفارس  جزئیات
ارم985170002910593مادیان1392/02/11ترکمن - Turkmanکهر Bayایرانتهرانجم جزئیات
فواد اشمویل985154000020628نریان1388/02/11ترکمن - Turkmanنیله Grayایرانقماوآسیس جزئیات
ساسان985100010436339اخته1383/02/12ترکمن - Turkmanنیله Grayایرانتهرانپارسه جزئیات
عمیزینگ985000792007693مادیان1387/02/15تروبرد - Thoroughbredکهر Bayانگستان تهراننوروز آباد جزئیات
می نیستر985100010432076اخته1383/06/06تروبرد - Thoroughbredکهر Bayایرانتهرانبام جزئیات
رامیرو985154000036215نریان1387/06/10تروبرد - Thoroughbredکرنگ Chestnutایرانتهران  جزئیات
بالاد985154000011546اخته1388/08/08تروبرد - Thoroughbredکرنگ Chestnutایرانتهرانرخش صبا جزئیات
تیک تاک900032000355525مادیان1391/09/09تروبرد - Thoroughbredکهر Bayترکیهتهرانکمرد جزئیات
اسکای چیف بیور364099600001546نریان1393/01/01تروبرد - Thoroughbredکهر Bayایرانتهرانبیوراسب جزئیات
گهرمان 985111000609305مادیان1393/01/01تروبرد - Thoroughbredکرنگ Chestnutایرانخراسان رضوی   جزئیات
دلشاد792098100110650نریان1388/08/08تروبرد - Thoroughbredکهر Bayایرانهمدانآفرینش جزئیات
رسپک تیبل 985170003025286مادیان1393/01/01تروبرد - Thoroughbredکرنگ Chestnutایرانگلستان  جزئیات
اس ای فرمول985170003064985نریان1393/01/21تروبرد - Thoroughbredنیله Grayایرانگلستان  جزئیات
گلدن بل985170003010955نریان1394/01/09تروبرد - Thoroughbredکرنگ Chestnutایرانگلستان  جزئیات
دیواهج364099600000853مادیان1395/01/01تروبرد - Thoroughbredکهر Bayایرانگلستان  جزئیات
فلاورهج985170002955543مادیان1393/01/01تروبرد - Thoroughbredکهر Bayایرانگلستان  جزئیات
101 - 125 of 479 items