اسبهای مسابقه

لیست اسبهای مسابقه ثبت شده در سامانه جامع فدراسیون قابل مشاهده است. از کادر جستجو اسب مورد نظر خود را براساس نام فارسی، انگلیسی، میکروچیپ یا شماره پاسپورت جستجو نمایید. ویا اسب ثبت نشده خود را ثبت نمایید.

افزودن اسب
Drag a column header and drop it here to group by that column
بلاجیو528210000843432اخته1385/01/25کی.دابلیو.پی.ان - KWPNنیله Grayهلندتهرانشهید رفیعی جزئیات
دیوا روزا528210002106388مادیان1387/01/19کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانشهید رفیعی جزئیات
استلا528210002281998مادیان1388/02/05کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکرنگ Chestnutهلندتهرانشهید رفیعی جزئیات
کلیو ای981100000680732مادیان1381/01/06بلژین وارم بلاد - Belgian Warmbloodکهر Bayبلژیکتهرانشهید رفیعی جزئیات
بای بای985170001086811نریان1391/01/01دوخون - Mixedکهر Bayایرانگلستانآریاسب جزئیات
والیک528219000072217مادیان1381/01/06کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانشهید رفیعی جزئیات
آلبردینا528210000705572مادیان1384/01/23کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکرنگ Chestnutهلندتهرانشهید رفیعی جزئیات
ویسپر528210000716126نریان1382/03/06کی.دابلیو.پی.ان - KWPNنیله Grayهلندتهرانشهید رفیعی جزئیات
الیزه دبلیو528210002383165مادیان1388/02/26کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانآرام جزئیات
ارم985170002910593مادیان1392/02/11ترکمن - Turkmanکهر Bayایرانتهرانجم جزئیات
شنتی276020000267520مادیان1386/03/04هلشتاین - Holsteinerکهر Bayآلمانتهرانیوکابد جزئیات
تونیکس250259700285949نریان1386/01/03سلفرانس - Selle Françaisقره کهر Dark Bayبلژیکتهرانیوکابد جزئیات
تورگال دو ویرتون981100000182203اخته1386/02/31سلفرانس - Selle Françaisکرنگ Chestnutفرانسهتهرانیوکابد جزئیات
سلفی276020000027673اخته1389/03/02اولندنبرگ - Oldenburgکرنگ Chestnutآلمانتهرانیوکابد جزئیات
کندی من977200001606998اخته1382/03/02وست فالن - Westphalianکهر Bayآلمانتهرانیوکابد جزئیات
الینا276098100737766مادیان1384/03/07اولندنبرگ - Oldenburgنیله Grayآلمانتهرانیوکابد جزئیات
دانته528210002109625مادیان1387/01/28کی.دابلیو.پی.ان - KWPNنیله Grayهلندتهرانیوکابد جزئیات
فیوچر985111000609258نریان1384/03/07اولندنبرگ - Oldenburgنیله Grayآلمانتهرانیوکابد جزئیات
کانتینوس استرن276020000028020نریان1388/12/05اولندنبرگ - Oldenburgقره کهر Dark Bayآلمانتهرانیوکابد جزئیات
راک اند رول276020000437970اخته1384/02/10اولندنبرگ - Oldenburgکهر Bayآلمانتهرانیوکابد جزئیات
زاسا زاسا528210000499404مادیان1383/05/12کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکرنگ Chestnutهلندتهرانیوکابد جزئیات
فلدرچه900182000785539مادیان1381/02/31اولندنبرگ - Oldenburgکهر Bayآلمانتهرانیوکابد جزئیات
آمزس528210000630542نریان1384/02/20کی.دابلیو.پی.ان - KWPNقره کهر Dark Bayهلندتهرانیوکابد جزئیات
البا وی دی ال528210002334344مادیان1387/11/21کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانیوکابد جزئیات
کنتس985100010314831مادیان1383/01/01دوخون - Mixedکهر Bayایرانتهرانیوکابد جزئیات
51 - 75 of 465 items