اسبهای مسابقه

لیست اسبهای مسابقه ثبت شده در سامانه جامع فدراسیون قابل مشاهده است. از کادر جستجو اسب مورد نظر خود را براساس نام فارسی، انگلیسی، میکروچیپ یا شماره پاسپورت جستجو نمایید. ویا اسب ثبت نشده خود را ثبت نمایید.

افزودن اسب
Drag a column header and drop it here to group by that column
ادرین528210002558670اخته1386/03/06دوخون - Mixedکهر Bayایرانتهراناسب ایران جزئیات
اپریشن وی دی ال528210000744852اخته1384/03/30کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانشهداء جزئیات
فورینکا 528210002559670مادیان1389/03/01کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهراناسب ایران جزئیات
چاپلین 528210002005429اخته1386/02/29کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکرنگ Chestnutهلندتهراناسب ایران جزئیات
ماهور111112234565432مادیان1376/03/30دوخون - Mixedکهر Bayایرانتهرانچیتگر جزئیات
یونیورس111111119212056مادیان1381/02/03اولندنبرگ - Oldenburgکرنگ Chestnutاتریشتهرانشهداء جزئیات
موناکو111111111109121نریان1387/01/01دوخون - Mixedکهر Bayایرانتهرانشهداء جزئیات
کالادور ٢276020000283945اخته1385/03/11هانوورین - Hanoverianکهر Bayآلمانتهران  جزئیات
جیم موریسون724120002101655نریان1388/01/10کی.دابلیو.پی.ان - KWPNنیله Grayاسپانیاتهراننزاجا جزئیات
هویا هوتا 276431314308711نریان1389/12/13هانوورین - Hanoverianکرنگ Chestnutآلمانتهرانشهداء جزئیات
آلونا زد111111290727411مادیان1389/10/11زد - Zangersheideکهر Bayبلژیکتهرانشهداء جزئیات
همیلتن 981100000452877اخته1386/03/26بلژین وارم بلاد - Belgian Warmbloodکهر Bayبلژیکتهرانثقفی جزئیات
دنسینگ کوئین276431316738807مادیان1385/10/22هانوورین - Hanoverianکهر Bayآلمانتهرانثقفی جزئیات
آیکتچر276020000279678اخته1391/12/09وست فالن - Westphalianکهر Bayاوکراینتهرانثقفی جزئیات
آسمان985154000035426نریان1387/10/01ترکمن - Turkmanنیله Grayایرانتهرانشهداء جزئیات
کوئیناسیتی 585154000019450مادیان1390/12/15سلفرانس - Selle Françaisکهر Bayایرانتهرانشهداء جزئیات
هَری تِیج967000001368627اخته1386/05/08بلژین وارم بلاد - Belgian Warmbloodقره کهر Dark Bayسوئدتهرانابرش جزئیات
تندرا111111234567896مادیان1380/11/13اولندنبرگ - Oldenburgکهر Bayهندتهرانشهداء جزئیات
بونیتا985154000020125مادیان1388/07/06دوخون - Mixedکهر Bayایرانتهرانشهداء جزئیات
کاترینا276020000236136مادیان1391/02/26وست فالن - Westphalianکهر Bayآلمانتهراننوروز آباد جزئیات
گرلند دی آمور اف528210002576918مادیان1390/01/13کی.دابلیو.پی.ان - KWPNنیله Grayهلندتهراننوروز آباد جزئیات
آی سی سیولینا528210002863289مادیان1391/12/08کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهراننوروز آباد جزئیات
مالدینا525210000123865مادیان1380/09/15تراکنر - Trakehnerقره کهر Dark Bayروسیهتهرانبنیاد امام خمینی جزئیات
پرند121212121212121اخته1390/07/05ترکمن - Turkmanسمند Dunایرانتهرانمیثاق جزئیات
گلبهار364104375104375مادیان1379/07/07ترکمن - Turkmanنیله Grayایرانتهرانمیثاق جزئیات
51 - 75 of 461 items