اسبهای مسابقه

لیست اسبهای مسابقه ثبت شده در سامانه جامع فدراسیون قابل مشاهده است. از کادر جستجو اسب مورد نظر خود را براساس نام فارسی، انگلیسی، میکروچیپ یا شماره پاسپورت جستجو نمایید. ویا اسب ثبت نشده خود را ثبت نمایید.

افزودن اسب
Drag a column header and drop it here to group by that column
کانتینوس استرن276020000028020نریان1388/12/05اولندنبرگ - Oldenburgقره کهر Dark Bayآلمانتهرانیوکابد جزئیات
کیبانا ام276020000033921مادیان1389/01/07هانوورین - Hanoverianکهر Bayآلمانتهران  جزئیات
لینوس276020000035849اخته1388/12/09هانوورین - Hanoverianکهر Bayآلمانتهراندشت بهشت جزئیات
بن باجو276020000038028مادیان1389/02/20هانوورین - Hanoverianکهر Bayآلمانتهران  جزئیات
لاسکو276020000064400اخته1388/11/24هلشتاین - Holsteinerکهر Bayسوئیستهرانشهید رفیعی جزئیات
چمپیون276020000070705مادیان1389/02/18هلشتاین - Holsteinerنیله Grayآلمانتهرانبنیاد امام خمینی جزئیات
یونیک276020000099059نریان1388/12/01وست فالن - Westphalianکهر Bayآلمانتهرانشهاب جزئیات
هکتور276020000100843نریان1389/02/30وست فالن - Westphalianکهر Bayآلمانتهرانشهاب جزئیات
لاولی276020000210001مادیان1390/03/04وست فالن - Westphalianکهر Bayآلمانتهرانشهاب جزئیات
کاترینا276020000236136مادیان1391/02/26وست فالن - Westphalianکهر Bayآلمانتهراننوروز آباد جزئیات
بالرنیا276020000236348مادیان1389/04/18وست فالن - Westphalianکرنگ Chestnutآلمانتهرانالوند جزئیات
شنتی276020000267520مادیان1386/03/04هلشتاین - Holsteinerکهر Bayآلمانتهرانیوکابد جزئیات
آیکتچر276020000279678اخته1391/12/09وست فالن - Westphalianکهر Bayاوکراینتهرانثقفی جزئیات
کالادور ٢276020000283945اخته1385/03/11هانوورین - Hanoverianکهر Bayآلمانتهران  جزئیات
ابتین276020000378539اخته1379/04/18دوخون - Mixedکرنگ Chestnutایرانخراسان رضوی ارشاد جزئیات
آنجل276020000408178مادیان1386/12/04هلشتاین - Holsteinerقره کهر Dark Bayآلمانتهرانبام جزئیات
وناب 8276020000436631مادیان1388/01/07هلشتاین - Holsteinerقره کهر Dark Bayآلمانتهراناسب ایران جزئیات
راک اند رول276020000437970اخته1384/02/10اولندنبرگ - Oldenburgکهر Bayآلمانتهرانیوکابد جزئیات
سیسیلیا-آر 276020000508045مادیان1384/01/07وست فالن - Westphalianکهر Bayآلمانتهرانابرش جزئیات
شنتیا276040000278536اخته1383/02/02دوخون - Mixedکهر Bayایرانخراسان رضوی   جزئیات
الینا276098100737766مادیان1384/03/07اولندنبرگ - Oldenburgنیله Grayآلمانتهرانیوکابد جزئیات
ورینا اچ276098101258458مادیان1382/02/29کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانآزمون جزئیات
کنستانتین276098102382636نریان1387/02/17اولندنبرگ - Oldenburgکرنگ Chestnutآلمانتهرانابرش جزئیات
وی نوخ نی276098104039331مادیان1384/02/01هانوورین - Hanoverianکرنگ Chestnutآلمانتهرانپارسه جزئیات
الیوت276098104720220اخته1388/02/02اولندنبرگ - Oldenburgکهر Bayآلمانتهرانشهداء جزئیات
51 - 75 of 461 items