اسبهای مسابقه

لیست اسبهای مسابقه ثبت شده در سامانه جامع فدراسیون قابل مشاهده است. از کادر جستجو اسب مورد نظر خود را براساس نام فارسی، انگلیسی، میکروچیپ یا شماره پاسپورت جستجو نمایید. ویا اسب ثبت نشده خود را ثبت نمایید.

افزودن اسب
Drag a column header and drop it here to group by that column
اودیسه985170002948811اخته1386/04/01هانوورین - Hanoverianقره کهر Dark Bayآلمانتهرانالغدیر جزئیات
اورست فور اور528003200906737مادیان1394/04/01بلژین وارم بلاد - Belgian Warmbloodکرنگ Chestnutهلندتهرانشهید رفیعی جزئیات
اورلاندو100094100001348اخته1384/02/30وست فالن - Westphalianقره کهر Dark Bayآلمانخراسان رضوی   جزئیات
اویتا967000009220689مادیان1383/05/17کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکرنگ Chestnutهلنداصفهانپارادایس جزئیات
اویتا111111166655533مادیان1383/06/15کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلنداصفهانپارادایس جزئیات
ای کتچر528210002406686اخته1388/04/04کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندگیلانتک سواران نادری شمال جزئیات
ایپک985111000607106مادیان1394/01/20دوخون - Mixedکهر Bayایرانخراسان رضوی   جزئیات
ایراندخت111111111111123مادیان1389/06/06ترکمن - Turkmanقره کهر Dark Bayایرانتهران  جزئیات
ایزارلا528210002354639مادیان1388/04/06کی.دابلیو.پی.ان - KWPNقره کهر Dark Bayهلندتهرانآزمون جزئیات
ایگل364099600002867اخته1390/01/02دوخون - Mixedکهر Bayایرانتهرانالغدیر جزئیات
ایلان985154000017529مادیان1390/02/02ترکمن - Turkmanنیله Grayایرانتهرانسمند جزئیات
آبکه ناز985170002915558مادیان1385/02/07اولندنبرگ - Oldenburgکهر Bayآلمانتهراننزاجا جزئیات
آتینا528210004129199مادیان1386/02/15آلمان شرقی - Brandenburg-Anhaltکهر Bayآلمانتهرانآزمون جزئیات
آتینا زد967000009155520مادیان1390/03/08زد - Zangersheideکرنگ Chestnutبلژیکتهرانالغدیر جزئیات
آدرینا زد985170002192509مادیان1390/02/01کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayایرانتهرانتوسن جزئیات
آراد985170003004203نریان1393/01/22دوخون - Mixedکهر Bayایرانتهرانشکوری جزئیات
آرژانتینیوس967000001258237اخته1388/02/15بلژین وارم بلاد - Belgian Warmbloodکهر Bayبلژیکتهران  جزئیات
آرشام یوسف364099600003128نریان1393/01/21ترکمن - Turkmanکهر Bayایرانخراسان شمالی  جزئیات
آرمان985154000033830اخته1385/05/05دوخون - Mixedقره کهر Dark Bayایرانتهرانرخش صبا جزئیات
آریتون528210000564027اخته1384/07/06کی.دابلیو.پی.ان - KWPNقره کهر Dark Bayهلندتهراناسب ایران جزئیات
آسمان985154000035426نریان1387/10/01ترکمن - Turkmanنیله Grayایرانتهرانشهداء جزئیات
آسنا528210000756326مادیان1384/01/08کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهران  جزئیات
آفن528210000754597اخته1384/01/12کی.دابلیو.پی.ان - KWPNقره کهر Dark Bayهلندقمماهان جزئیات
آکادیوس985154000020240نریان1391/07/17هلشتاین - Holsteinerکهر Bayایرانتهرانملت گراش جزئیات
آکودتو 1985154000033248نریان1384/11/26هلشتاین - Holsteinerکهر Bayآلمانتهرانحبیبی جزئیات
51 - 75 of 465 items