اسبهای مسابقه

لیست اسبهای مسابقه ثبت شده در سامانه جامع فدراسیون قابل مشاهده است. از کادر جستجو اسب مورد نظر خود را براساس نام فارسی، انگلیسی، میکروچیپ یا شماره پاسپورت جستجو نمایید. ویا اسب ثبت نشده خود را ثبت نمایید.

افزودن اسب
Drag a column header and drop it here to group by that column
کامانتازد985170002973456نریان1393/02/08کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayایرانتهران  جزئیات
سان فین فین 985170002954360نریان1391/02/15هانوورین - Hanoverianکهر Bayایرانتهران  جزئیات
زاگرس985154000034753مادیان1387/04/04دوخون - Mixedکهر Bayایرانتهرانپاییزان جزئیات
ماکسیموس985170001052489نریان1385/08/07دوخون - Mixedقره کهر Dark Bayایرانتهرانالغدیر جزئیات
ارشک 985111000609437نریان1386/01/05دوخون - Mixedقره کهر Dark Bayایرانتهران  جزئیات
فاینالی985154000022213نریان1389/05/05اولندنبرگ - Oldenburgکرنگ Chestnutایرانتهرانبام جزئیات
رامیرو985154000036215نریان1387/06/10تروبرد - Thoroughbredکرنگ Chestnutایرانتهران  جزئیات
داگلاس985170002944311اخته1388/02/12کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکرنگ Chestnutایرانخراسان رضوی سوران جزئیات
عقاب١٦222222222125702اخته1381/11/11دوخون - Mixedسیاه Blackایرانتهرانشهداء جزئیات
ژوبین985154000020193اخته1391/01/13اولندنبرگ - Oldenburgکهر Bayایرانتهراننوروز آباد جزئیات
باران985170002905475مادیان1391/05/25دوخون - Mixedقره کهر Dark Bayایرانتهرانپاییزان جزئیات
ینیچری985170001052702نریان1391/02/18ترکمن - Turkmanنیله Grayایرانتهرانسیاهپوش جزئیات
کامفورت956000003104345اخته1389/01/01دوخون - Mixedکهر Bayایرانتهرانرخش صبا جزئیات
کیمیا985154000011591نریان1389/11/18ترکمن - Turkmanکهر Bayایرانتهرانسیاهپوش جزئیات
ایراندخت111111111111123مادیان1389/06/06ترکمن - Turkmanقره کهر Dark Bayایرانتهران  جزئیات
گلتن985170001061113مادیان1390/04/01دوخون - Mixedکهر Bayایرانتهرانالوند جزئیات
اسکات968000004932608اخته1383/03/10دوخون - Mixedقره کهر Dark Bayایرانتهران  جزئیات
آرمان985154000033830اخته1385/05/05دوخون - Mixedقره کهر Dark Bayایرانتهرانرخش صبا جزئیات
بالاد985154000011546اخته1388/08/08تروبرد - Thoroughbredکرنگ Chestnutایرانتهرانرخش صبا جزئیات
دزموند بوی985170003019794نریان1392/03/09دوخون - Mixedقره کهر Dark Bayایرانتهرانآرام جزئیات
استار985154000020226مادیان1386/06/06دوخون - Mixedکهر Bayایرانتهرانرخش صبا جزئیات
بیداد985154000035577نریان1386/04/11ترکمن - Turkmanکرنگ Chestnutایرانتهرانالوند جزئیات
تارگت985170002950342اخته1391/01/15دوخون - Mixedکرنگ Chestnutایرانتهرانالوند جزئیات
اطلس276457100001234نریان1387/07/18ترکمن - Turkmanنیله Grayایرانتهراننزاجا جزئیات
روزگار528210000123456نریان1385/09/09دوخون - Mixedکرنگ Chestnutایرانتهراننزاجا جزئیات
51 - 75 of 479 items