اسبهای مسابقه

لیست اسبهای مسابقه ثبت شده در سامانه جامع فدراسیون قابل مشاهده است. از کادر جستجو اسب مورد نظر خود را براساس نام فارسی، انگلیسی، میکروچیپ یا شماره پاسپورت جستجو نمایید. ویا اسب ثبت نشده خود را ثبت نمایید.

افزودن اسب
Drag a column header and drop it here to group by that column
آسنا528210000756326مادیان1384/01/08کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهران  جزئیات
گودلیدی528003201105144مادیان1390/02/25کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندخراسان رضوی   جزئیات
زاکینتوس528210000526737مادیان1383/02/16کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهران  جزئیات
له کانت985154000033471مادیان1385/01/30هلشتاین - Holsteinerکهر Bayآلمانتهران  جزئیات
کونتوری2276098104744740نریان1384/02/20هلشتاین - Holsteinerقره کهر Dark Bayآلمانگیلان  جزئیات
بیریس بِن528210000849573اخته1385/02/30کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهران  جزئیات
هاستالاویستا528210002381955اخته1388/02/02کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکرنگ Chestnutهلندتهران  جزئیات
کیبانا ام276020000033921مادیان1389/01/07هانوورین - Hanoverianکهر Bayآلمانتهران  جزئیات
استرلا528003200912498مادیان1388/04/13کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayآلمانتهران  جزئیات
والنتینو985154000022195نریان1384/12/26هلشتاین - Holsteinerکهر Bayایرانتهران  جزئیات
اورلاندو100094100001348اخته1384/02/30وست فالن - Westphalianقره کهر Dark Bayآلمانخراسان رضوی   جزئیات
والکو985120021895174اخته1384/01/13کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayبلژیکتهران  جزئیات
طائر956000008454575نریان1392/01/05دوخون - Mixedکهر Bayایرانخراسان رضوی   جزئیات
گهرمان 985111000609305مادیان1393/01/01تروبرد - Thoroughbredکرنگ Chestnutایرانخراسان رضوی   جزئیات
دومارا528210002132355مادیان1387/03/04کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندفارس  جزئیات
بابسکه967000009197973مادیان1385/04/05کی.دابلیو.پی.ان - KWPNقره کهر Dark Bayآلمانفارس  جزئیات
مازاروس سالار985170003061299نریان1391/03/06عرب - Arabianسیاه Blackایرانیزد  جزئیات
ملک سالار985170002951528نریان1391/03/12عرب - Arabianکرنگ Chestnutایرانیزد  جزئیات
ادور528210000420290اخته1379/02/31بلژین وارم بلاد - Belgian Warmbloodکهر Bayبلژیکالبرز  جزئیات
والنتینو985170002189798اخته1390/06/06دوخون - Mixedکرنگ Chestnutایرانفارس  جزئیات
آرشام یوسف364099600003128نریان1393/01/21ترکمن - Turkmanکهر Bayایرانخراسان شمالی  جزئیات
دومان یوسف985111000609625نریان1392/10/05ترکمن - Turkmanقره کهر Dark Bayایرانخراسان شمالی  جزئیات
دیوا زد528210002269393مادیان1388/05/21زد - Zangersheideکهر Bayبلژیکتهران  جزئیات
سوگل ارشیدا364030600001207مادیان1395/01/01ترکمن - Turkmanسیاه Blackایرانگلستان  جزئیات
بایسان985170003027671نریان1391/02/03ترکمن - Turkmanنیله Grayایرانهمدان  جزئیات
51 - 75 of 479 items