اسبهای مسابقه

لیست اسبهای مسابقه ثبت شده در سامانه جامع فدراسیون قابل مشاهده است. از کادر جستجو اسب مورد نظر خود را براساس نام فارسی، انگلیسی، میکروچیپ یا شماره پاسپورت جستجو نمایید. ویا اسب ثبت نشده خود را ثبت نمایید.

افزودن اسب
Drag a column header and drop it here to group by that column
مستربالو276418180127705اخته1384/06/15اولندنبرگ - Oldenburgکرنگ Chestnutآلمانتهراننوروز آباد جزئیات
سلن985154000020588مادیان1388/06/12دوخون - Mixedقره کهر Dark Bayایرانتهرانشهداء جزئیات
جامایکا981100002317128مادیان1389/03/12بلژین وارم بلاد - Belgian Warmbloodکهر Bayبلژیکتهرانبام جزئیات
بلاری056007000420143مادیان1386/01/21بلژین وارم بلاد - Belgian Warmbloodنیله Grayبلژیکتهرانبام جزئیات
ایلان985154000017529مادیان1390/02/02ترکمن - Turkmanنیله Grayایرانتهرانسمند جزئیات
پارکو100094100007446مادیان1386/04/23هلشتاین - Holsteinerکهر Bayآلمانتهرانابرش جزئیات
گلارستینا956000008569521مادیان1391/08/02دوخون - Mixedکهر Bayایرانتهرانبنیاد امام خمینی جزئیات
رعنا985154000035886مادیان1389/06/06ترکمن - Turkmanکهر Bayایرانتهرانمیثاق جزئیات
بیوتا528210000768650مادیان1385/03/18کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانبنیاد امام خمینی جزئیات
ستایش985154000032145مادیان1389/08/04ترکمن - Turkmanکهر Bayایرانتهرانمیثاق جزئیات
فید اس528003201008570مادیان1389/03/10کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکرنگ Chestnutهلندقزوینمهرآریا جزئیات
هیکس زد985154000020676نریان1391/08/28آلمان شرقی - Brandenburg-Anhaltنیله Grayایرانتهرانبنیاد امام خمینی جزئیات
اکسکلوسیو528003200912442اخته1388/02/11کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندقمماهان جزئیات
آفن528210000754597اخته1384/01/12کی.دابلیو.پی.ان - KWPNقره کهر Dark Bayهلندقمماهان جزئیات
کنتس رمینا985100010360582مادیان1383/02/10دوخون - Mixedکهر Bayایراناصفهانپارادایس جزئیات
می نیستر985100010432076اخته1383/06/06تروبرد - Thoroughbredکهر Bayایرانتهرانبام جزئیات
دل دل 985154000035686مادیان1385/01/01ترکمن - Turkmanکهر Bayایرانتهرانتوسن جزئیات
درویش خان 985154000035611نریان1385/01/01ترکمن - Turkmanنیله Grayایرانتهرانتوسن جزئیات
شیوا276431318503709مادیان1387/12/27هانوورین - Hanoverianکهر Bayآلمانتهران  جزئیات
فراسکو528210002552033اخته1389/01/19کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانبام جزئیات
آلکازار528210000759585اخته1384/03/01کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانبام جزئیات
ویلما276431311314305مادیان1383/12/16هانوورین - Hanoverianکرنگ Chestnutآلمانتهران  جزئیات
فای528210002577462مادیان1389/04/24کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکرنگ Chestnutهلندتهرانسیاهپوش جزئیات
اویتا967000009220689مادیان1383/05/17کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکرنگ Chestnutهلنداصفهانپارادایس جزئیات
یوکداز985154000035649نریان1385/08/06دوخون - Mixedکهر Bayایراناصفهانپارادایس جزئیات
51 - 75 of 399 items