اسبهای مسابقه

لیست اسبهای مسابقه ثبت شده در سامانه جامع فدراسیون قابل مشاهده است. از کادر جستجو اسب مورد نظر خود را براساس نام فارسی، انگلیسی، میکروچیپ یا شماره پاسپورت جستجو نمایید. ویا اسب ثبت نشده خود را ثبت نمایید.

افزودن اسب
Drag a column header and drop it here to group by that column
فاینال چپتر752098100425683اخته1387/04/03کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayسوئدتهرانآزمون جزئیات
دژان528210000988078اخته1387/01/17کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانآزمون جزئیات
گرانوس276441411226208مادیان1386/12/07وست فالن - Westphalianکهر Bayاوکراینتهران  جزئیات
فنتستیک276441413057709مادیان1388/02/05وست فالن - Westphalianکهر Bayاوکراینتهران  جزئیات
فوریو276431319622905مادیان1384/01/15هانوورین - Hanoverianکهر Bayآلمانتهران  جزئیات
بنته528210000838539مادیان1385/03/06کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکرنگ Chestnutهلندتهرانحبیبی جزئیات
بلک استار276421000311608مادیان1387/02/20هلشتاین - Holsteinerسیاه Blackآلمانتهرانحبیبی جزئیات
تو آندو وَن دِ ویو لوی528210000887759اخته1386/06/01کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانحبیبی جزئیات
کانترو276421000232407نریان1386/01/27هلشتاین - Holsteinerکهر Bayآلمانتهرانحبیبی جزئیات
باکارت528210000833868مادیان1385/03/10کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانبام جزئیات
کرانینی528210002407723نریان1383/12/11هلشتاین - Holsteinerکهر Bayهلندتهرانبام جزئیات
زارنیتزا123456789123456مادیان1384/01/16تراکنر - Trakehnerقره کهر Dark Bayروسیهتهرانشکوری جزئیات
آراد985170003004203نریان1393/01/22دوخون - Mixedکهر Bayایرانتهرانشکوری جزئیات
یولسا121111221222233نریان1392/09/26ترکمن - Turkmanنیله Grayایرانتهرانمیثاق جزئیات
آوات111111222222345نریان1390/07/04ترکمن - Turkmanکهر Bayایرانتهرانمیثاق جزئیات
بوران985170000704830نریان1390/11/12ترکمن - Turkmanنیله Grayایرانتهرانشهاب جزئیات
کلویز زد999999988888887نریان1390/02/28زد - Zangersheideکهر Bayبلژیکتهرانشهداء جزئیات
کلویز زد666666677777777نریان1390/02/28زد - Zangersheideکهر Bayبلژیکتهرانشهداء جزئیات
زوکچرو528210000544555اخته1383/06/23کی.دابلیو.پی.ان - KWPNنیله Grayهلندتهرانالغدیر جزئیات
فابیلوس528003201006358مادیان1389/06/02کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانشکوری جزئیات
چمپیون276433330512905اخته1384/02/05آلمان شرقی - Brandenburg-Anhaltکهر Bayآلمانتهرانبام جزئیات
اپریکات وی ال اس528008050142305اخته1384/09/03کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکرنگ Chestnutهلندتهرانشکوری جزئیات
آریتون528210000564027اخته1384/07/06کی.دابلیو.پی.ان - KWPNقره کهر Dark Bayهلندتهراناسب ایران جزئیات
مرصده111111119872134مادیان1385/12/12آلمان شرقی - Brandenburg-Anhaltقره کهر Dark Bayایرانتهرانشهداء جزئیات
گلگسی528003000605867اخته1378/02/08دوخون - Mixedکرنگ Chestnutایرانتهراناسب ایران جزئیات
26 - 50 of 461 items