اسبهای مسابقه

لیست اسبهای مسابقه ثبت شده در سامانه جامع فدراسیون قابل مشاهده است. از کادر جستجو اسب مورد نظر خود را براساس نام فارسی، انگلیسی، میکروچیپ یا شماره پاسپورت جستجو نمایید. ویا اسب ثبت نشده خود را ثبت نمایید.

افزودن اسب
Drag a column header and drop it here to group by that column
اسکات968000004932608اخته1383/03/10دوخون - Mixedقره کهر Dark Bayایرانتهران  جزئیات
اسکای364099600004628مادیان1392/02/12کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayایرانتهرانکمرد جزئیات
اسکای چیف بیور364099600001546نریان1393/01/01تروبرد - Thoroughbredکهر Bayایرانتهرانبیوراسب جزئیات
اسکای مستر111111124897967نریان1396/01/31دوخون - Mixedکرنگ Chestnutایرانتهراننزاجا جزئیات
اسکای هورس985154000033174نریان1384/03/01ترکمن - Turkmanکهر Bayایرانتهرانبام جزئیات
اسنوبال528210000848148اخته1385/04/09کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهران  جزئیات
اطلس276457100001234نریان1387/07/18ترکمن - Turkmanنیله Grayایرانتهراننزاجا جزئیات
اکاردی528003200908763اخته1388/03/23کی.دابلیو.پی.ان - KWPNنیله Grayهلندتهرانآزمون جزئیات
اکسکلوسیو528003200912442اخته1388/02/11کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندقمماهان جزئیات
اِکسِلِنت528210000676638اخته1383/12/30کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکرنگ Chestnutهلندتهرانشهداء جزئیات
اگنتا276433330475404مادیان1382/03/18اولندنبرگ - Oldenburgکهر Bayهلندتهرانسیاهپوش جزئیات
البا وی دی ال528210002334344مادیان1387/11/21کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانیوکابد جزئیات
الکساندر528210000731624نریان1384/04/05کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانالغدیر جزئیات
المه528210000777017اخته1384/12/03کی.دابلیو.پی.ان - KWPNنیله Grayهلندتهران  جزئیات
الیزه دبلیو528210002383165مادیان1388/02/26کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانآرام جزئیات
الینا276098100737766مادیان1384/03/07اولندنبرگ - Oldenburgنیله Grayآلمانتهرانیوکابد جزئیات
الینی528210002432633مادیان1388/03/04کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانآریاسب جزئیات
الیوت276098104720220اخته1388/02/02اولندنبرگ - Oldenburgکهر Bayآلمانتهرانشهداء جزئیات
اماداوس528210000701020اخته1384/02/24کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکرنگ Chestnutهلندتهرانبنیاد امام خمینی جزئیات
انرژی528210002281435اخته1388/01/06کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکرنگ Chestnutهلندتهران  جزئیات
انرما528210002385349مادیان1388/03/13کی.دابلیو.پی.ان - KWPNقره کهر Dark Bayهلندتهران  جزئیات
اِنزو276098104721362مادیان1388/02/15هانوورین - Hanoverianقره کهر Dark Bayآلمانتهرانپارسه جزئیات
انووا528210000731217مادیان1384/04/08کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانابرش جزئیات
انیت528210000753686مادیان1384/04/12کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهران  جزئیات
اوجانا زد528210002002443مادیان1386/01/09زد - Zangersheideنیله Grayهلندتهرانالوند جزئیات
26 - 50 of 461 items