اسبهای مسابقه

لیست اسبهای مسابقه ثبت شده در سامانه جامع فدراسیون قابل مشاهده است. از کادر جستجو اسب مورد نظر خود را براساس نام فارسی، انگلیسی، میکروچیپ یا شماره پاسپورت جستجو نمایید. ویا اسب ثبت نشده خود را ثبت نمایید.

افزودن اسب
Drag a column header and drop it here to group by that column
وداکترو528210000646144مادیان1381/03/01کی.دابلیو.پی.ان - KWPNقره کهر Dark Bayهلندخراسان رضوی فرشید جزئیات
سنتوریا بی زد981100000502509مادیان1381/03/11زد - Zangersheideکهر Bayبلژیکتهرانجم جزئیات
ورموند528210000414341اخته1381/03/24کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندالبرز  جزئیات
کنتسا528246000149052مادیان1381/04/23بلژین وارم بلاد - Belgian Warmbloodکهر Bayهلندتهرانشهداء جزئیات
کلیو کاساندارا528210004059297مادیان1381/10/11هلشتاین - Holsteinerکهر Bayآلمانتهرانبام جزئیات
عقاب١٦222222222125702اخته1381/11/11دوخون - Mixedسیاه Blackایرانتهرانشهداء جزئیات
کانبریج985154000034709نریان1381/11/27هلشتاین - Holsteinerکهر Bayآلمانتهران  جزئیات
بالو528210000965667مادیان1381/12/21سلفرانس - Selle Françaisکرنگ Chestnutهلندتهرانالوند جزئیات
وات اور528210000441475نریان1381/12/21کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانابرش جزئیات
ویمبلی528210000461373مادیان1382/02/09کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندالبرزفرمان آرا جزئیات
وینر528210000866783اخته1382/02/19کی.دابلیو.پی.ان - KWPNقره کهر Dark Bayهلندتهرانبام جزئیات
وینزور528210000937685اخته1382/02/22کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانالغدیر جزئیات
وینکس528219000010334مادیان1382/02/22کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانیوکابد جزئیات
ورینا اچ276098101258458مادیان1382/02/29کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانآزمون جزئیات
کندی من977200001606998اخته1382/03/02وست فالن - Westphalianکهر Bayآلمانتهرانیوکابد جزئیات
وودینا528210000833568مادیان1382/03/05کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانپارسه جزئیات
ویسپر528210000716126نریان1382/03/06کی.دابلیو.پی.ان - KWPNنیله Grayهلندتهرانشهید رفیعی جزئیات
ویونا528210000625787مادیان1382/03/11کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانآزمون جزئیات
ویرانده 528210000411211مادیان1382/03/13کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانبام جزئیات
اگنتا276433330475404مادیان1382/03/18اولندنبرگ - Oldenburgکهر Bayهلندتهرانسیاهپوش جزئیات
واکی کی528210000771686مادیان1382/03/23کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانبام جزئیات
کویت آگو985154000033856نریان1382/03/23هلشتاین - Holsteinerکهر Bayآلمانتهرانحبیبی جزئیات
والیس528210000587982مادیان1382/03/29کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانپارسه جزئیات
ویندی رز528210000851463مادیان1382/03/30کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانبام جزئیات
چوپاچوپ985170003066718اخته1382/04/05هلشتاین - Holsteinerکرنگ Chestnutآلمانتهرانپاییزان جزئیات
26 - 50 of 461 items