اسبهای مسابقه

لیست اسبهای مسابقه ثبت شده در سامانه جامع فدراسیون قابل مشاهده است. از کادر جستجو اسب مورد نظر خود را براساس نام فارسی، انگلیسی، میکروچیپ یا شماره پاسپورت جستجو نمایید. ویا اسب ثبت نشده خود را ثبت نمایید.

افزودن اسب
Drag a column header and drop it here to group by that column
آکادیوس985154000020240نریان1391/07/17هلشتاین - Holsteinerکهر Bayایرانتهرانملت گراش جزئیات
سوگل ارشیدا364030600001207مادیان1395/01/01ترکمن - Turkmanسیاه Blackایرانگلستان  جزئیات
بایسان985170003027671نریان1391/02/03ترکمن - Turkmanنیله Grayایرانهمدان  جزئیات
زئوس528210000889072مادیان1385/03/10سلفرانس - Selle Françaisقره کهر Dark Bayهلندتهراندراگون جزئیات
زافیرا528210000649270مادیان1383/02/29کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانیوکابد جزئیات
تِرِسا528210002129471مادیان1386/11/20کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانپارسه جزئیات
وودینا528210000833568مادیان1382/03/05کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانپارسه جزئیات
گشین364099600001975مادیان1391/06/05ترکمن - Turkmanنیله Grayایرانفارس  جزئیات
سلین985154000035283مادیان1387/10/06دوخون - Mixedکهر Bayایرانتهران  جزئیات
تورنادو985451000032264نریان1389/11/05دوخون - Mixedکرنگ Chestnutایرانکرماناروندان جزئیات
هاتریکس276410100781401نریان1380/06/22کی.دابلیو.پی.ان - KWPNقره کهر Dark Bayآلمانتهرانابرش جزئیات
دووِلچه528210002238914مادیان1387/01/17کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندالبرزسازندگان جزئیات
انرژی528210002281435اخته1388/01/06کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکرنگ Chestnutهلندتهران  جزئیات
وداکترو528210000646144مادیان1381/03/01کی.دابلیو.پی.ان - KWPNقره کهر Dark Bayهلندخراسان رضوی فرشید جزئیات
آهنگ985170002974120مادیان1385/01/01دوخون - Mixedنیله Grayایرانتهرانپارسه جزئیات
تله پاتی956000003249611مادیان1388/01/01دوخون - Mixedکهر Bayایرانتهرانپارسه جزئیات
دکتر دولیتل 43981100000577916اخته1374/03/18اولندنبرگ - Oldenburgکرنگ Chestnutآلمانتهرانیوکابد جزئیات
دژاوو528210002133549مادیان1387/04/04کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانیوکابد جزئیات
پاریس968000005696602اخته1380/03/18هلشتاین - Holsteinerقره کهر Dark Bayآلمانتهراناسپریس جزئیات
زرلین528210000560413مادیان1383/02/30کی.دابلیو.پی.ان - KWPNنیله Grayهلندتهراناسپریس جزئیات
جینا پلو372141405666578مادیان1388/03/21کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayایرلندتهراناسپریس جزئیات
ارمیکه985170002906197مادیان1388/02/25اولندنبرگ - Oldenburgکهر Bayایرانتهراناسپریس جزئیات
سنتوریا بی زد981100000502509مادیان1381/03/11زد - Zangersheideکهر Bayبلژیکتهرانجم جزئیات
اسنوبال528210000848148اخته1385/04/09کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهران  جزئیات
بلکی528210002593636مادیان1386/03/30زد - Zangersheideسیاه Blackهلندتهرانیوکابد جزئیات
301 - 325 of 400 items