اسبهای مسابقه

لیست اسبهای مسابقه ثبت شده در سامانه جامع فدراسیون قابل مشاهده است. از کادر جستجو اسب مورد نظر خود را براساس نام فارسی، انگلیسی، میکروچیپ یا شماره پاسپورت جستجو نمایید. ویا اسب ثبت نشده خود را ثبت نمایید.

افزودن اسب
Drag a column header and drop it here to group by that column
اورلاندو100094100001348اخته1384/02/30وست فالن - Westphalianقره کهر Dark Bayآلمانخراسان رضوی   جزئیات
والکو985120021895174اخته1384/01/13کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayبلژیکتهران  جزئیات
طائر956000008454575نریان1392/01/05دوخون - Mixedکهر Bayایرانخراسان رضوی   جزئیات
گهرمان 985111000609305مادیان1393/01/01تروبرد - Thoroughbredکرنگ Chestnutایرانخراسان رضوی   جزئیات
ارمیتاژ985154000033221اخته1386/12/15دوخون - Mixedکهر Bayایرانتهرانشهداء جزئیات
میس داگلاس981100000959694مادیان1388/03/07کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانآزمون جزئیات
تکش985154000035083مادیان1386/11/30دوخون - Mixedکهر Bayایرانهمداناکباتان جزئیات
آوانسه528210000805347مادیان1384/11/05کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانآزمون جزئیات
دومارا528210002132355مادیان1387/03/04کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندفارس  جزئیات
بابسکه967000009197973مادیان1385/04/05کی.دابلیو.پی.ان - KWPNقره کهر Dark Bayآلمانفارس  جزئیات
بنان زد981300002264652نریان1385/04/06سلفرانس - Selle Françaisکرنگ Chestnutفرانسهتهرانپارسه جزئیات
اسبرانزا اس528210002392560مادیان1388/02/11کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکرنگ Chestnutهلندتهرانپارسه جزئیات
مازاروس سالار985170003061299نریان1391/03/06عرب - Arabianسیاه Blackایرانیزد  جزئیات
ملک سالار985170002951528نریان1391/03/12عرب - Arabianکرنگ Chestnutایرانیزد  جزئیات
ادور528210000420290اخته1379/02/31بلژین وارم بلاد - Belgian Warmbloodکهر Bayبلژیکالبرز  جزئیات
کبری بی528210002107576اخته1386/02/04کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهراندراگون جزئیات
مانیا528210000744765مادیان1380/03/04دوخون - Mixedکهر Bayهلنداصفهانایران توسعه جزئیات
والنتینو985170002189798اخته1390/06/06دوخون - Mixedکرنگ Chestnutایرانفارس  جزئیات
اِنزو276098104721362مادیان1388/02/15هانوورین - Hanoverianقره کهر Dark Bayآلمانتهرانپارسه جزئیات
آرشام یوسف364099600003128نریان1393/01/21ترکمن - Turkmanکهر Bayایرانخراسان شمالی  جزئیات
دومان یوسف985111000609625نریان1392/10/05ترکمن - Turkmanقره کهر Dark Bayایرانخراسان شمالی  جزئیات
ابتین276020000378539اخته1379/04/18دوخون - Mixedکرنگ Chestnutایرانخراسان رضوی ارشاد جزئیات
كِلییر واندِر زِد528246001045767مادیان1386/12/07زد - Zangersheideنیله Grayآلمانهمدانآفرینش جزئیات
دیوا زد528210002269393مادیان1388/05/21زد - Zangersheideکهر Bayبلژیکتهران  جزئیات
آکادیوس985154000020240نریان1391/07/17هلشتاین - Holsteinerکهر Bayایرانتهرانملت گراش جزئیات
276 - 300 of 399 items