اسبهای مسابقه

لیست اسبهای مسابقه ثبت شده در سامانه جامع فدراسیون قابل مشاهده است. از کادر جستجو اسب مورد نظر خود را براساس نام فارسی، انگلیسی، میکروچیپ یا شماره پاسپورت جستجو نمایید. ویا اسب ثبت نشده خود را ثبت نمایید.

افزودن اسب
Drag a column header and drop it here to group by that column
دووِلچه528210002238914مادیان1387/01/17کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندالبرزسازندگان جزئیات
دَنسینگ کوئین528210002240338مادیان1387/03/21کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانشهداء جزئیات
دودسا528210002242959مادیان1383/02/06کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکرنگ Chestnutهلندتهران  جزئیات
دینولوما528210002258573مادیان1387/03/08کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهران  جزئیات
گلدراش 528210002262402اخته1385/01/09بلژین وارم بلاد - Belgian Warmbloodکرنگ Chestnutهلندتهرانبام جزئیات
دیوا زد528210002269393مادیان1388/05/21زد - Zangersheideکهر Bayبلژیکتهران  جزئیات
انرژی528210002281435اخته1388/01/06کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکرنگ Chestnutهلندتهران  جزئیات
استلا528210002281998مادیان1388/02/05کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکرنگ Chestnutهلندتهرانشهید رفیعی جزئیات
البا وی دی ال528210002334344مادیان1387/11/21کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانیوکابد جزئیات
جاینت528210002345473اخته1388/07/30زد - Zangersheideکهر Bayآلمانتهرانرخش صبا جزئیات
ایزارلا528210002354639مادیان1388/04/06کی.دابلیو.پی.ان - KWPNقره کهر Dark Bayهلندتهرانآزمون جزئیات
هاستالاویستا528210002381955اخته1388/02/02کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکرنگ Chestnutهلندتهران  جزئیات
الیزه دبلیو528210002383165مادیان1388/02/26کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانآرام جزئیات
انرما528210002385349مادیان1388/03/13کی.دابلیو.پی.ان - KWPNقره کهر Dark Bayهلندتهران  جزئیات
اسبرانزا اس528210002392560مادیان1388/02/11کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکرنگ Chestnutهلندتهرانپارسه جزئیات
ای کتچر528210002406686اخته1388/04/04کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندگیلانتک سواران نادری شمال جزئیات
کرانینی528210002407723نریان1383/12/11هلشتاین - Holsteinerکهر Bayهلندتهرانبام جزئیات
ادوارد528210002421004نریان1388/02/04کی.دابلیو.پی.ان - KWPNقره کهر Dark Bayآلمانتهران  جزئیات
یروفی 528210002421723مادیان1388/02/31کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانبام جزئیات
الینی528210002432633مادیان1388/03/04کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانآریاسب جزئیات
فراسکو528210002552033اخته1389/01/19کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانبام جزئیات
ادرین528210002558670اخته1386/03/06دوخون - Mixedکهر Bayایرانتهراناسب ایران جزئیات
فورینکا 528210002559670مادیان1389/03/01کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهراناسب ایران جزئیات
رایا528210002565652مادیان1389/04/28کی.دابلیو.پی.ان - KWPNسیاه Blackهلندتهرانپارسه جزئیات
گرلند دی آمور اف528210002576918مادیان1390/01/13کی.دابلیو.پی.ان - KWPNنیله Grayهلندتهراننوروز آباد جزئیات
251 - 275 of 461 items