اسبهای مسابقه

لیست اسبهای مسابقه ثبت شده در سامانه جامع فدراسیون قابل مشاهده است. از کادر جستجو اسب مورد نظر خود را براساس نام فارسی، انگلیسی، میکروچیپ یا شماره پاسپورت جستجو نمایید. ویا اسب ثبت نشده خود را ثبت نمایید.

افزودن اسب
Drag a column header and drop it here to group by that column
شبدیزقره تپه985100010435861نریان1385/02/01ترکمن - Turkmanنیله Grayایرانخراسان رضوی تابران طوس جزئیات
یلوه طوس364099600004209مادیان1384/02/01ترکمن - Turkmanکرنگ Chestnutایرانخراسان رضوی تابران طوس جزئیات
شبرنگ طوس364099600002089نریان1396/02/21ترکمن - Turkmanسیاه Blackایرانخراسان رضوی تابران طوس جزئیات
گلاویژمارال364099600003192مادیان1395/01/17ترکمن - Turkmanکهر Bayایرانخراسان رضوی تابران طوس جزئیات
سالاندر528210004203485اخته1387/02/01داچ وارم بلاد - Dutch Warmbloodکهر Bayآلمانگیلانتک سواران نادری شمال جزئیات
وی سی آی پاور364099600004215مادیان1384/03/01اولندنبرگ - Oldenburgکهر Bayآلمانگیلانتک سواران نادری شمال جزئیات
ای کتچر528210002406686اخته1388/04/04کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندگیلانتک سواران نادری شمال جزئیات
بارباریس985154000034930نریان1388/09/03دوخون - Mixedکهر Bayایرانتهرانتوسن جزئیات
دل دل 985154000035686مادیان1385/01/01ترکمن - Turkmanکهر Bayایرانتهرانتوسن جزئیات
درویش خان 985154000035611نریان1385/01/01ترکمن - Turkmanنیله Grayایرانتهرانتوسن جزئیات
آدرینا زد985170002192509مادیان1390/02/01کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayایرانتهرانتوسن جزئیات
دامانتا بلا528210000988329مادیان1387/05/29کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانتوسن جزئیات
آلاله985154000011644مادیان1389/02/14ترکمن - Turkmanکهر Bayایرانتهرانتوسن جزئیات
آی گل نکونام985170003013377مادیان1389/02/14ترکمن - Turkmanکهر Bayایرانتهرانتوسن جزئیات
بیچ 985170003069900مادیان1387/01/01دوخون - Mixedکهر Bayایرانتهرانتوسن جزئیات
میشا985170002978025مادیان1385/02/14ترکمن - Turkmanنیله Grayایرانتهرانتوسن جزئیات
همیلتن 981100000452877اخته1386/03/26بلژین وارم بلاد - Belgian Warmbloodکهر Bayبلژیکتهرانثقفی جزئیات
دنسینگ کوئین276431316738807مادیان1385/10/22هانوورین - Hanoverianکهر Bayآلمانتهرانثقفی جزئیات
آیکتچر276020000279678اخته1391/12/09وست فالن - Westphalianکهر Bayاوکراینتهرانثقفی جزئیات
کاندا لتو276421000160606نریان1385/01/03هلشتاین - Holsteinerکهر Bayآلمانتهرانثقفی جزئیات
سنتوریا بی زد981100000502509مادیان1381/03/11زد - Zangersheideکهر Bayبلژیکتهرانجم جزئیات
ارم985170002910593مادیان1392/02/11ترکمن - Turkmanکهر Bayایرانتهرانجم جزئیات
ماهور111112234565432مادیان1376/03/30دوخون - Mixedکهر Bayایرانتهرانچیتگر جزئیات
ویوا دکویینتا250259701003601مادیان1388/02/04سلفرانس - Selle Françaisکهر Bayفرانسهتهرانچیتگر جزئیات
بنته528210000838539مادیان1385/03/06کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکرنگ Chestnutهلندتهرانحبیبی جزئیات
251 - 275 of 461 items