اسبهای مسابقه

لیست اسبهای مسابقه ثبت شده در سامانه جامع فدراسیون قابل مشاهده است. از کادر جستجو اسب مورد نظر خود را براساس نام فارسی، انگلیسی، میکروچیپ یا شماره پاسپورت جستجو نمایید. ویا اسب ثبت نشده خود را ثبت نمایید.

افزودن اسب
Drag a column header and drop it here to group by that column
بلک برن روور528210000847065اخته1385/04/15کی.دابلیو.پی.ان - KWPNنیله Grayهلندتهرانشهداء جزئیات
بیریس بِن528210000849573اخته1385/02/30کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهران  جزئیات
ای کتچر528210002406686اخته1388/04/04کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندگیلانتک سواران نادری شمال جزئیات
سایمون900032001693980نریان1385/03/24اولندنبرگ - Oldenburgکهر Bayایرانتهرانالغدیر جزئیات
هاستالاویستا528210002381955اخته1388/02/02کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکرنگ Chestnutهلندتهران  جزئیات
سوزی276456570268207مادیان1386/02/07آلمان شرقی - Brandenburg-Anhaltنیله Grayآلمانتهرانآزمون جزئیات
کیبانا ام276020000033921مادیان1389/01/07هانوورین - Hanoverianکهر Bayآلمانتهران  جزئیات
زافین528210000503086اخته1383/02/03کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayآلمانتهرانآزمون جزئیات
هریسون زد528246001079742اخته1390/05/13زد - Zangersheideکهر Bayهلندتهرانآزمون جزئیات
چیکو528210002136588مادیان1386/03/16کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکرنگ Chestnutهلندتهرانشهداء جزئیات
فیلیپر دبلیو528210000766124اخته1384/01/29بلژین وارم بلاد - Belgian Warmbloodکرنگ Chestnutهلندتهرانآزمون جزئیات
آدرینا زد985170002192509مادیان1390/02/01کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayایرانتهرانتوسن جزئیات
دامانتا بلا528210000988329مادیان1387/05/29کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانتوسن جزئیات
سیسیلیا-آر 276020000508045مادیان1384/01/07وست فالن - Westphalianکهر Bayآلمانتهرانابرش جزئیات
آلاله985154000011644مادیان1389/02/14ترکمن - Turkmanکهر Bayایرانتهرانتوسن جزئیات
الینی528210002432633مادیان1388/03/04کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانآریاسب جزئیات
کارولین ام528210002107775مادیان1386/01/21کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهراننزاجا جزئیات
آی گل نکونام985170003013377مادیان1389/02/14ترکمن - Turkmanکهر Bayایرانتهرانتوسن جزئیات
ورینا اچ276098101258458مادیان1382/02/29کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانآزمون جزئیات
بیچ 985170003069900مادیان1387/01/01دوخون - Mixedکهر Bayایرانتهرانتوسن جزئیات
میشا985170002978025مادیان1385/02/14ترکمن - Turkmanنیله Grayایرانتهرانتوسن جزئیات
آنیکو528210000705585مادیان1384/01/18کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهراننزاجا جزئیات
استرلا528003200912498مادیان1388/04/13کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayآلمانتهران  جزئیات
والنتینو985154000022195نریان1384/12/26هلشتاین - Holsteinerکهر Bayایرانتهران  جزئیات
نیک985170002926819اخته1389/06/01دوخون - Mixedکهر Bayایرانقزویناسپریس جزئیات
251 - 275 of 399 items