اسبهای مسابقه

لیست اسبهای مسابقه ثبت شده در سامانه جامع فدراسیون قابل مشاهده است. از کادر جستجو اسب مورد نظر خود را براساس نام فارسی، انگلیسی، میکروچیپ یا شماره پاسپورت جستجو نمایید. ویا اسب ثبت نشده خود را ثبت نمایید.

افزودن اسب
Drag a column header and drop it here to group by that column
کنگراتس111122223333444نریان1392/02/02هانوورین - Hanoverianکهر Bayآلمانتهران  جزئیات
فین فین لوکس528210000504379نریان1383/01/21کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانبام جزئیات
اطلس276457100001234نریان1387/07/18ترکمن - Turkmanنیله Grayایرانتهراننزاجا جزئیات
تورنتو111111123456789اخته1379/12/23کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانشهداء جزئیات
جینا528210002698825مادیان1390/03/27کی.دابلیو.پی.ان - KWPNنیله Grayهلندتهرانالوند جزئیات
انرما528210002385349مادیان1388/03/13کی.دابلیو.پی.ان - KWPNقره کهر Dark Bayهلندتهران  جزئیات
;کور کاوادور276421000153602اخته1380/12/14هلشتاین - Holsteinerقره کهر Dark Bayآلمانتهرانالوند جزئیات
تارگت985170002950342اخته1391/01/15دوخون - Mixedکرنگ Chestnutایرانتهرانالوند جزئیات
دیلایت528210002134090مادیان1387/01/25کی.دابلیو.پی.ان - KWPNقره کهر Dark Bayهلندتهرانکمرد جزئیات
بیداد985154000035577نریان1386/04/11ترکمن - Turkmanکرنگ Chestnutایرانتهرانالوند جزئیات
آتینا528210004129199مادیان1386/02/15آلمان شرقی - Brandenburg-Anhaltکهر Bayآلمانتهرانآزمون جزئیات
دوبریا528246000243879مادیان1387/01/14کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکرنگ Chestnutهلندتهرانکمرد جزئیات
سلیما222222211111111مادیان1386/08/08کی.دابلیو.پی.ان - KWPNنیله Grayهلندتهرانشهداء جزئیات
کربن ارا NRW333333322222222مادیان1388/05/17کی.دابلیو.پی.ان - KWPNنیله Grayهلندتهرانشهداء جزئیات
کویین444444433333333اخته1386/05/14اولندنبرگ - Oldenburgقره کهر Dark Bayآلمانتهرانشهداء جزئیات
ارونگو555555533333333نریان1384/04/17کی.دابلیو.پی.ان - KWPNنیله Grayهلندتهرانشهداء جزئیات
جوی فور لایف زد528210002941951مادیان1388/10/22زد - Zangersheideکهر Bayهلندتهرانبام جزئیات
اگنتا276433330475404مادیان1382/03/18اولندنبرگ - Oldenburgکهر Bayهلندتهرانسیاهپوش جزئیات
فورسایت 528003201005469اخته1389/05/06کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهران  جزئیات
فیلیسیتا528003201004412مادیان1389/07/06کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکرنگ Chestnutهلندتهران  جزئیات
کنتسا528246000149052مادیان1381/04/23بلژین وارم بلاد - Belgian Warmbloodکهر Bayهلندتهرانشهداء جزئیات
استار985154000020226مادیان1386/06/06دوخون - Mixedکهر Bayایرانتهرانرخش صبا جزئیات
چارلی985170003059636اخته1383/01/16اولندنبرگ - Oldenburgکهر Bayآلمانتهرانرخش صبا جزئیات
آیری گلد ج س 967000001269330مادیان1387/02/12بلژین وارم بلاد - Belgian Warmbloodنیله Grayبلژیکتهرانحبیبی جزئیات
تیک تاک900032000355525مادیان1391/09/09تروبرد - Thoroughbredکهر Bayترکیهتهرانکمرد جزئیات
226 - 250 of 465 items