اسبهای مسابقه

لیست اسبهای مسابقه ثبت شده در سامانه جامع فدراسیون قابل مشاهده است. از کادر جستجو اسب مورد نظر خود را براساس نام فارسی، انگلیسی، میکروچیپ یا شماره پاسپورت جستجو نمایید. ویا اسب ثبت نشده خود را ثبت نمایید.

افزودن اسب
Drag a column header and drop it here to group by that column
بالو528210000965667مادیان1381/12/21سلفرانس - Selle Françaisکرنگ Chestnutهلندتهرانالوند جزئیات
سیلور شادو528210000975745اخته1379/12/04هانوورین - Hanoverianنیله Grayآلمانتهرانبنیاد امام خمینی جزئیات
دژان528210000988078اخته1387/01/17کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانآزمون جزئیات
دامانتا بلا528210000988329مادیان1387/05/29کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانتوسن جزئیات
کامونیکا528210000989363مادیان1386/04/09کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهران  جزئیات
کازابلانکا528210000995517مادیان1386/06/19کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانسیاهپوش جزئیات
اوجانا زد528210002002443مادیان1386/01/09زد - Zangersheideنیله Grayهلندتهرانالوند جزئیات
کودینا528210002004209مادیان1386/02/11کی.دابلیو.پی.ان - KWPNنیله Grayهلندتهراناسب ایران جزئیات
چاپلین 528210002005429اخته1386/02/29کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکرنگ Chestnutهلندتهراناسب ایران جزئیات
کوبالیبرویکی528210002059675مادیان1385/10/11کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانرخش صبا جزئیات
کاتوج اچ بی سی528210002062327مادیان1386/03/05کی.دابلیو.پی.ان - KWPNقره کهر Dark Bayهلندتهران  جزئیات
دیوا روزا528210002106388مادیان1387/01/19کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانشهید رفیعی جزئیات
کبری بی528210002107576اخته1386/02/04کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهراندراگون جزئیات
کارولین ام528210002107775مادیان1386/01/21کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهراننزاجا جزئیات
دانته528210002109625مادیان1387/01/28کی.دابلیو.پی.ان - KWPNنیله Grayهلندتهرانیوکابد جزئیات
تِرِسا528210002129471مادیان1386/11/20کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانپارسه جزئیات
دلادی 528210002130806مادیان1387/02/02کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهران  جزئیات
دومارا528210002132355مادیان1387/03/04کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندفارس  جزئیات
دجانگو528210002132965اخته1387/02/28کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکرنگ Chestnutهلندتهرانشهید رفیعی جزئیات
دژاوو528210002133549مادیان1387/04/04کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانیوکابد جزئیات
دیلایت528210002134090مادیان1387/01/25کی.دابلیو.پی.ان - KWPNقره کهر Dark Bayهلندتهرانکمرد جزئیات
چیکو528210002136588مادیان1386/03/16کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکرنگ Chestnutهلندتهرانشهداء جزئیات
دایلانو528210002213473اخته1387/03/12کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانالوند جزئیات
لیدی کانتوس528210002224163مادیان1387/03/26داچ وارم بلاد - Dutch Warmbloodکهر Bayهلندتهرانبام جزئیات
دی کاپریو528210002227000اخته1387/02/18کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلنداصفهانایران زمین جزئیات
226 - 250 of 465 items