اسبهای مسابقه

لیست اسبهای مسابقه ثبت شده در سامانه جامع فدراسیون قابل مشاهده است. از کادر جستجو اسب مورد نظر خود را براساس نام فارسی، انگلیسی، میکروچیپ یا شماره پاسپورت جستجو نمایید. ویا اسب ثبت نشده خود را ثبت نمایید.

افزودن اسب
Drag a column header and drop it here to group by that column
اسکای چیف بیور364099600001546نریان1393/01/01تروبرد - Thoroughbredکهر Bayایرانتهرانبیوراسب جزئیات
کنتس رمینا985100010360582مادیان1383/02/10دوخون - Mixedکهر Bayایراناصفهانپارادایس جزئیات
اویتا967000009220689مادیان1383/05/17کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکرنگ Chestnutهلنداصفهانپارادایس جزئیات
یوکداز985154000035649نریان1385/08/06دوخون - Mixedکهر Bayایراناصفهانپارادایس جزئیات
یوکلاز111111133355566نریان1379/11/18دوخون - Mixedکهر Bayایراناصفهانپارادایس جزئیات
اویتا111111166655533مادیان1383/06/15کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلنداصفهانپارادایس جزئیات
مارشال111111155566633نریان1377/09/19دوخون - Mixedکرنگ Chestnutایراناصفهانپارادایس جزئیات
بنان زد981300002264652نریان1385/04/06سلفرانس - Selle Françaisکرنگ Chestnutفرانسهتهرانپارسه جزئیات
اسبرانزا اس528210002392560مادیان1388/02/11کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکرنگ Chestnutهلندتهرانپارسه جزئیات
اِنزو276098104721362مادیان1388/02/15هانوورین - Hanoverianقره کهر Dark Bayآلمانتهرانپارسه جزئیات
تِرِسا528210002129471مادیان1386/11/20کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانپارسه جزئیات
وودینا528210000833568مادیان1382/03/05کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانپارسه جزئیات
آهنگ985170002974120مادیان1385/01/01دوخون - Mixedنیله Grayایرانتهرانپارسه جزئیات
تله پاتی956000003249611مادیان1388/01/01دوخون - Mixedکهر Bayایرانتهرانپارسه جزئیات
کاترین زد967000009076500مادیان1389/02/20زد - Zangersheideکهر Bayهلندتهرانپارسه جزئیات
گلدپلی985170002190894نریان1396/01/30هانوورین - Hanoverianکهر Bayآلمانتهرانپارسه جزئیات
گرند کروز985170002981933اخته1383/02/20هانوورین - Hanoverianکهر Bayآلمانتهرانپارسه جزئیات
رایا528210002565652مادیان1389/04/28کی.دابلیو.پی.ان - KWPNسیاه Blackهلندتهرانپارسه جزئیات
وی نوخ نی276098104039331مادیان1384/02/01هانوورین - Hanoverianکرنگ Chestnutآلمانتهرانپارسه جزئیات
وی آی پی900182000785504اخته1383/03/19هانوورین - Hanoverianکهر Bayآلمانتهرانپارسه جزئیات
ساسان985100010436339اخته1383/02/12ترکمن - Turkmanنیله Grayایرانتهرانپارسه جزئیات
وربرگ981100000698864اخته1386/02/23بلژین وارم بلاد - Belgian Warmbloodسیاه Blackبلژیکتهرانپارسه جزئیات
والیس528210000587982مادیان1382/03/29کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانپارسه جزئیات
کرادو276421000109003مادیان1381/01/11هانوورین - Hanoverianکهر Bayآلمانتهرانپارسه جزئیات
لویی سان528210004480487مادیان1385/12/16هانوورین - Hanoverianکهر Bayآلمانتهرانپارسه جزئیات
226 - 250 of 465 items