اسبهای مسابقه

لیست اسبهای مسابقه ثبت شده در سامانه جامع فدراسیون قابل مشاهده است. از کادر جستجو اسب مورد نظر خود را براساس نام فارسی، انگلیسی، میکروچیپ یا شماره پاسپورت جستجو نمایید. ویا اسب ثبت نشده خود را ثبت نمایید.

افزودن اسب
Drag a column header and drop it here to group by that column
تائو250259500001282اخته1386/03/06سلفرانس - Selle Françaisکهر Bayفرانسهتهرانبام جزئیات
بن کینگ985170003050891نریان1386/03/07وست فالن - Westphalianکهر Bayآلمانتهران  جزئیات
کانتورنا زد528210000956154مادیان1386/03/08زد - Zangersheideنیله Grayبلژیکتهرانکمرد جزئیات
چیکو528210002136588مادیان1386/03/16کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکرنگ Chestnutهلندتهرانشهداء جزئیات
کاسپر985154000031907نریان1386/03/25آلمان شرقی - Brandenburg-Anhaltنیله Grayایرانتهرانکمرد جزئیات
همیلتن 981100000452877اخته1386/03/26بلژین وارم بلاد - Belgian Warmbloodکهر Bayبلژیکتهرانثقفی جزئیات
بلکی528210002593636مادیان1386/03/30زد - Zangersheideسیاه Blackهلندتهرانیوکابد جزئیات
زاکسن364099600000162اخته1386/03/31هانوورین - Hanoverianکهر Bayآلمانتهرانشهداء جزئیات
اودیسه985170002948811اخته1386/04/01هانوورین - Hanoverianقره کهر Dark Bayآلمانتهرانالغدیر جزئیات
کامونیکا528210000989363مادیان1386/04/09کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهران  جزئیات
بیداد985154000035577نریان1386/04/11ترکمن - Turkmanکرنگ Chestnutایرانتهرانالوند جزئیات
کالی ینت ایت276418180200607نریان1386/04/22اولندنبرگ - Oldenburgکهر Bayآلمانتهرانبام جزئیات
پارکو100094100007446مادیان1386/04/23هلشتاین - Holsteinerکهر Bayآلمانتهرانابرش جزئیات
هَری تِیج967000001368627اخته1386/05/08بلژین وارم بلاد - Belgian Warmbloodقره کهر Dark Bayسوئدتهرانابرش جزئیات
کویین444444433333333اخته1386/05/14اولندنبرگ - Oldenburgقره کهر Dark Bayآلمانتهرانشهداء جزئیات
تو آندو وَن دِ ویو لوی528210000887759اخته1386/06/01کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانحبیبی جزئیات
استار985154000020226مادیان1386/06/06دوخون - Mixedکهر Bayایرانتهرانرخش صبا جزئیات
کازابلانکا528210000995517مادیان1386/06/19کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانسیاهپوش جزئیات
سلیما222222211111111مادیان1386/08/08کی.دابلیو.پی.ان - KWPNنیله Grayهلندتهرانشهداء جزئیات
تِرِسا528210002129471مادیان1386/11/20کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانپارسه جزئیات
تکش985154000035083مادیان1386/11/30دوخون - Mixedکهر Bayایرانهمداناکباتان جزئیات
آنجل276020000408178مادیان1386/12/04هلشتاین - Holsteinerقره کهر Dark Bayآلمانتهرانبام جزئیات
گرانوس276441411226208مادیان1386/12/07وست فالن - Westphalianکهر Bayاوکراینتهران  جزئیات
كِلییر واندِر زِد528246001045767مادیان1386/12/07زد - Zangersheideنیله Grayآلمانهمدانآفرینش جزئیات
نونیکس985170003049448مادیان1386/12/11هلشتاین - Holsteinerکهر Bayآلمانتهراننزاجا جزئیات
226 - 250 of 479 items