اسبهای مسابقه

لیست اسبهای مسابقه ثبت شده در سامانه جامع فدراسیون قابل مشاهده است. از کادر جستجو اسب مورد نظر خود را براساس نام فارسی، انگلیسی، میکروچیپ یا شماره پاسپورت جستجو نمایید. ویا اسب ثبت نشده خود را ثبت نمایید.

افزودن اسب
Drag a column header and drop it here to group by that column
کاترین985170003046269مادیان1389/02/27دوخون - Mixedقره کهر Dark Bayایرانکرمانالماس کویر جزئیات
سلسینا528210002080468اخته1386/06/15کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکرنگ Chestnutهلندتهرانبام جزئیات
آنه لوت528210000773729مادیان1384/02/13کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهراندشت بهشت جزئیات
ویلکینسون528210000834905اخته1382/04/03کی.دابلیو.پی.ان - KWPNنیله Grayهلندتهرانآریاسب جزئیات
مون شاین968000004554893مادیان1392/04/08ترکمن - Turkmanکهر Bayایرانتهرانمیلاد صدر جزئیات
رزاکر فایر فاکس981100000732905اخته1384/03/16بلژین وارم بلاد - Belgian Warmbloodکهر Bayبلژیکتهرانآزمون جزئیات
چیکولینی528210000946818مادیان1387/03/20هلشتاین - Holsteinerکهر Bayهلندتهران  جزئیات
آراتی528210000744017اخته1384/03/15کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکرنگ Chestnutهلندتهرانبام جزئیات
والری276421000222905مادیان1384/02/20هلشتاین - Holsteinerنیله Grayآلمانتهرانآزمون جزئیات
دانته528210002128319مادیان1387/02/19کی.دابلیو.پی.ان - KWPNقره کهر Dark Bayهلندتهران  جزئیات
کاپیتان فایر276441410121208اخته1387/03/23کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکرنگ Chestnutآلمانقمچابک جزئیات
هـیچکاک967000001379227اخته1387/05/21بلژین وارم بلاد - Belgian Warmbloodکهر Bayبلژیکالبرزفرمان آرا جزئیات
لرد985170003064501اخته1380/10/11اولندنبرگ - Oldenburgقره کهر Dark Bayهلندالبرزآذین جزئیات
سانوتی اف528219000015842اخته1383/02/17کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکرنگ Chestnutهلندتهران  جزئیات
کالاندرو زد941000011892302اخته1378/12/28زد - Zangersheideکهر Bayآلمانتهرانآزمون جزئیات
ووی لادی کرای کرای 528210000830805اخته1380/12/24کی.دابلیو.پی.ان - KWPNقره کهر Dark Bayهلندالبرزآذین جزئیات
سینباد985120006716722نریان1377/10/24کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکرنگ Chestnutهلندالبرزمهرگان جزئیات
ویلادی100094100013641اخته1382/02/13کی.دابلیو.پی.ان - KWPNنیله Grayهلندالبرزآرش جزئیات
سیتلّا528210000956898مادیان1386/05/08کی.دابلیو.پی.ان - KWPNقره کهر Dark Bayهلندتهراننزاجا جزئیات
خان آراز336400360000090نریان1389/04/09فلات ایرانکهر Bayایرانآذربایجان شرقی  جزئیات
افریکن رز528210000746232مادیان1384/06/17کی.دابلیو.پی.ان - KWPNقره کهر Dark Bayهلندفارس  جزئیات
وینر528219000093508اخته1382/06/26کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلنداصفهانپارادایس جزئیات
دایلانت جی528210002126083اخته1387/01/31کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانآزمون جزئیات
سانرایز111111111112345اخته1381/01/01دوخون - Mixedکرنگ Chestnutایرانفارس  جزئیات
فلوشیا528003201011106مادیان1389/01/08کی.دابلیو.پی.ان - KWPNقره کهر Dark Bayهلندکرمانکرمان بیس جزئیات
1 - 25 of 751 items