درباره ما

فدراسیون سوارکاری ایران ریاست کنونی آن بر عهده مسعود خلیلی است. کلیه فعالیت‌های سوارکاری کشور شامل دورهای آموزشی، مسابقات و فعالیتهای مرتبط به عهده این نهاد است.