لیست سوارکاران ثبت نامی

رویداد سوم استقامت استان تهران: مسافت 60 کیلومتر

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 هیات سوارکاری تهران اسب نمونه شهداء تهران رسول لشنی تایید