لیست سوارکاران ثبت نامی

رویداد سوم استقامت استان تهران: مسافت 20 کیلومتر

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 سینا عزتی اسب نمونه توسن تهران توسن تایید
2 سعید عزتی اسب نمونه توسن تهران توسن تایید
3 حمیده فتحی اسب نمونه توسن تهران توسن تایید
4 یوسف احمدی اسب نمونه توسن تهران توسن تایید
6 سعیده فتحی اسب نمونه توسن تهران توسن تایید
7 مسیح فارسی اسب نمونه توسن تهران توسن تایید
8 هیات سوارکاری تهران اسب نمونه شهداء تهران بهزاد امیری تایید
9 هیات سوارکاری تهران اسب نمونه شهداء تهران مهدی مروت تایید
10 هیات سوارکاری تهران اسب نمونه شهداء تهران رضا نوری تایید
11 هیات سوارکاری تهران اسب نمونه نزاجا تهران مازیار یزدانی تایید
12 هیات سوارکاری تهران اسب نمونه نزاجا تهران میلاد قربانی تایید
13 هیات سوارکاری تهران اسب نمونه نزاجا تهران ابوالفضل رستمی تایید
14 هیات سوارکاری تهران اسب نمونه شهداء تهران میلاد غفاری تایید
15 هیات سوارکاری تهران اسب نمونه شهداء تهران سحر پیدایش تایید
16 هیات سوارکاری تهران اسب نمونه شهداء تهران مهدی دومیرایی تایید
17 هیات سوارکاری تهران اسب نمونه شهداء تهران فاطمه فاخری تایید
18 هیات سوارکاری تهران اسب نمونه شهداء تهران محمد علی بختیاری تایید
19 هیات سوارکاری تهران اسب نمونه نزاجا تهران علی کریمی تایید
20 هیات سوارکاری تهران اسب نمونه شهداء تهران طاهره انیسی تایید
5 حمیده فتحی اسب نمونه توسن تهران توسن رد