همه مسابقات درساژ

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سومین رویداد درساژ / محل: باشگاه دشت بهشت

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
آشنایی Introductory دوشنبه 1396/08/15 800,000 ریال 1396/08/14 - 23:59 لیست
مقدماتی Preliminary دوشنبه 1396/08/15 1,000,000 ریال 1396/08/14 - 23:59 لیست
مقدماتی Preliminary (زیر 16 سال) دوشنبه 1396/08/15 1,000,000 ریال 1396/08/14 - 23:59 لیست
ابتدایی Elementary دوشنبه 1396/08/15 1,200,000 ریال 1396/08/14 - 23:59 لیست