همه مسابقات درساژ

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / اولین مسابقه درساژ هیأت سوارکاری استان تهران / محل: باشگاه دشت بهشت

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
آشنایی پنج شنبه 1397/02/20 800,000 ریال 1397/02/19 - 20:30 لیست
مقدماتی بالای 16 سال پنج شنبه 1397/02/20 1,000,000 ریال 1397/02/19 - 20:30 لیست
مقدماتی مخصوص اسبهای فریزین پنج شنبه 1397/02/20 1,000,000 ریال 1397/02/19 - 20:30 لیست
ابتدایی پنج شنبه 1397/02/20 1,200,000 ریال 1397/02/19 - 20:30 لیست
مقدماتی زیر 16 سال پنج شنبه 1397/02/20 1,000,000 ریال 1397/02/19 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / چهارمین رویداد درساژ / محل: باشگاه بام

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
آشنایی دوشنبه 1396/10/25 800,000 ریال 1396/10/24 - 14:30 لیست
مقدماتی دوشنبه 1396/10/25 1,000,000 ریال 1396/10/24 - 14:30 لیست
مقدماتی (زیر 16 سال) دوشنبه 1396/10/25 1,000,000 ریال 1396/10/24 - 14:30 لیست
ابتدایی دوشنبه 1396/10/25 1,200,000 ریال 1396/10/24 - 14:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سومین رویداد درساژ / محل: باشگاه دشت بهشت

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
آشنایی Introductory دوشنبه 1396/08/15 800,000 ریال 1396/08/14 - 23:59 لیست
مقدماتی Preliminary دوشنبه 1396/08/15 1,000,000 ریال 1396/08/14 - 23:59 لیست
مقدماتی Preliminary (زیر 16 سال) دوشنبه 1396/08/15 1,000,000 ریال 1396/08/14 - 23:59 لیست
ابتدایی Elementary دوشنبه 1396/08/15 1,200,000 ریال 1396/08/14 - 23:59 لیست