لیست سوارکاران ثبت نامی

چهارمین رویداد درساژ: ابتدایی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 سمیرا نصیری گلدراش بام تهران آقای زمان زاده رد
2 میشا محمدی اسب نمونه بام تهران سردار - هرمس رد