لیست سوارکاران ثبت نامی

چهارمین رویداد درساژ: مقدماتی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 سمیرا نصیری ورسار دولئو بام تهران سمیرا نصیری رد
2 سمیرا نصیری ولنتینو بام تهران آقای عزیزنیا رد
3 سمیرا نصیری گلدراش بام تهران آقای زمان زاده رد
4 میشا محمدی اسب نمونه بام تهران دکتر سلطان زاده - فیگارو رد
5 ثمینه اشتیاقی آشانتی فرمان آرا تهران دیوید رئوفی رد