لیست سوارکاران ثبت نامی

سومین رویداد درساژ: ابتدایی Elementary

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 سروش غروی اسب نمونه دشت بهشت البرز لاکادو - میکل تایید
2 مسعود یزدی اسب نمونه فرمان آرا البرز ایرجردن - یزدی تایید
3 سینا جوشقانی اسب نمونه دشت بهشت البرز جینتانو - یزدی تایید
4 سروش غروی اسب نمونه دشت بهشت البرز بلابالونا - غروی تایید
5 سروش غروی اسب نمونه دشت بهشت البرز لانکوم - میکل تایید
6 مسعود یزدی اسب نمونه فرمان آرا البرز رومینا پی - یزدی تایید