لیست سوارکاران ثبت نامی

سومین رویداد درساژ: مقدماتی Preliminary (زیر 16 سال)

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 روژین قاسمی اسب نمونه اسواران البرز پانیذ - قاسمی تایید