لیست سوارکاران ثبت نامی

سومین رویداد درساژ: مقدماتی Preliminary

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 آفرین مقدم گلدپلی آزمون تهران آفرین مقدم تایید
2 سروش غروی اسب نمونه دشت بهشت البرز اد تندر - غروی تایید
3 سروش غروی اسب نمونه دشت بهشت البرز کوئیک استار - میکل تایید
4 ثمینه اشتیاقی آشانتی فرمان آرا تهران اشتیاقی تایید
5 مسعود یزدی اسب نمونه فرمان آرا البرز ایرجردن - فرمان آرا تایید
6 سینا جوشقانی اسب نمونه دشت بهشت البرز آپ سالا - جوشقانی تایید
7 حسین نوروزی اسب نمونه اسواران اصفهان کیتو - نوروزی تایید
8 سید امین موسوی اسب نمونه دشت بهشت تهران امبالوس - دشت بهشت تایید
9 سروش غروی اسب نمونه دشت بهشت البرز ولت مولر - غروی تایید
10 سروش غروی اسب نمونه دشت بهشت البرز کلئو - میکل تایید