لیست سوارکاران ثبت نامی

سومین رویداد درساژ: آشنایی Introductory

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 حسین نوروزی اسب نمونه اسواران اصفهان ---- تایید
2 مهدیه سعادت نژاد اسب نمونه اسواران اصفهان اسواران تایید